Loading

นาย
ยุทธพล อินไชยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ (จป.ว)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุลนายยุทธพล อินไชยา (หนุ่ม)
วันเกิด
อีเมล์naynum.th@gmail.com
เบอร์โทร
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาพุทธ
ที่อยู่สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ทักษะ & ความสามารถ

ทักษะหลัก

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
85%
กฎหมายความปลอดภัย
90%
การคำนวณทางวิศวกรรม
65%
การเขียนแบบวิศวกรรม
75%
การจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน
85%
การจัดการด้านการยศาสตร์การทำงาน
85%
การประเมินและจัดการความเสี่ยง
80%
การใช้ภาษาอังกฤษ
60%
การนำเสนอข้อมูล
90%
การใช้งานโปรแกรมเอกสาร
95%

ทักษะรอง

การสื่อสารในองค์กร
90%
ความเป็นผู้นำ
90%
การทำงานเป็นทีม
90%
ความสามารถในการปรับตัว
95%
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
85%
ความคิดสร้างสรรค์
65%
จรรยาบรรณในการทำงาน
100%
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
90%
การบริหารจัดการด้านเวลา
90%
การปรับใช้เทคโนโลยี
95%

การทำงาน

บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด

2566
งานประจำ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ( พฤษภาคม 2566 - 2513 )
เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชัพประจ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2566
งานประจำ

ธุรการหมู่บ้าน ( มีนาคม 2566 - เมษายน 2566 )
ทำงานในตำแหน่งงานธุรการหมู่บ้าน ประจำหน่วยงาน นันวัน บางนา กม.๗

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

2565
งานประจำ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ( พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 )
เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชัพประจำบริษัท ทีเอช คัลเลอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์

2563
ทหารกองประจำการ

พลทหารประจำสายงานกองร้อยกองบังคับการ (บก.ร้อย) ( มกราคม 2563 - ตุลาคม 2565 )
เข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี ก่อนจะขึ้นประจำสายงานประจำกองร้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน หลังการฝึก

บริษัท มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จำกัด

2562
ฝึกงาน

ผู้ช่วยพนักงานฝ่าย Safety แผนก BA & IT ( มีนาคม 2562 - พฤษภาคม 2562 )
เข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปี 2562
ระยะเวลา 2 เดือน 3 สัปดาห์ (ทั้งสิ้น 12 สัปดาห์)
เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านวัฒนธรรมภายในองค์กร และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานภายในองค์กร

การศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

2559

ปริญญาตรี ( พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2563 )
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
หลักสูตร 4 ปี 142 หน่วยกิต

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

2556

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พฤษภาคม 2556 - มีนาคม 2559 )
กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
(วิทย์ - คณิต)

โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)

2545

การศึกษาภาคบังคับ ( พฤษภาคม 2545 - มีนาคม 2556 )
เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การอบรม & และใบรับรอง

25 มิ.ย. 2566

การอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566 "ขอให้นำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุด และขอให้ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพ"

11 ธ.ค. 2565

การตอบโต้สารเคมี

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้จบหลักสูตรการตอบโต้สารเคมี ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2565 "ขอให้นำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุด และขอให้ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพ"

3 ธ.ค. 2565

การอบรมปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบื้องต้น

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ผ่านการอบรมปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบื้องต้น ในวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

3 ธ.ค. 2565

การฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.-ร ๔๗๖ ขอรับรองว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน นำความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคมต่อไป

5 ต.ค. 2565

ใบประกาศเกียรติคุณพลทหารกองประจำการ

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ขอประกาศให้ทราบว่า พลทหาร ยุทธพล อินไชยา เป็นผู้ที่รับราชการด้วยความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วยมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยจนถึงวาระที่ครบกำหนดปลดออกจากกองประจำการ จึงขอประกาศไว้ให้ทราบโดบทั่วกัน ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2565

14 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนาบน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี