Loading

นาย
ยุทธพล อินไชยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ (จป.ว)

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุลนายยุทธพล อินไชยา (หนุ่ม)
วันเกิด
อีเมล์naynum.th@gmail.com
เบอร์โทร
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาพุทธ
ที่อยู่สมุทรปราการ, ประเทศไทย

ทักษะ & ความสามารถ

ทักษะหลัก

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
85%
กฎหมายความปลอดภัย
90%
การคำนวณทางวิศวกรรม
65%
การเขียนแบบวิศวกรรม
75%
การจัดการสภาพแวดล้อมการทำงาน
85%
การจัดการด้านการยศาสตร์การทำงาน
85%
การประเมินและจัดการความเสี่ยง
80%
การใช้ภาษาอังกฤษ
60%
การนำเสนอข้อมูล
90%
การใช้งานโปรแกรมเอกสาร
95%

ทักษะรอง

การสื่อสารในองค์กร
90%
ความเป็นผู้นำ
90%
การทำงานเป็นทีม
90%
ความสามารถในการปรับตัว
95%
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
85%
ความคิดสร้างสรรค์
65%
จรรยาบรรณในการทำงาน
100%
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
90%
การบริหารจัดการด้านเวลา
90%
การปรับใช้เทคโนโลยี
95%