Loading

นาย
ยุทธพล อินไชยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ (จป.ว)

การอบรม & และใบรับรอง

25 มิ.ย. 2566

การอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566 "ขอให้นำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุด และขอให้ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพ"

11 ธ.ค. 2565

การตอบโต้สารเคมี

ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้จบหลักสูตรการตอบโต้สารเคมี ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2565 "ขอให้นำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุด และขอให้ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพ"

3 ธ.ค. 2565

การอบรมปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบื้องต้น

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ผ่านการอบรมปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบื้องต้น ในวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

3 ธ.ค. 2565

การฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต.-ร ๔๗๖ ขอรับรองว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอให้เจริญในหน้าที่การงาน นำความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคมต่อไป

5 ต.ค. 2565

ใบประกาศเกียรติคุณพลทหารกองประจำการ

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ขอประกาศให้ทราบว่า พลทหาร ยุทธพล อินไชยา เป็นผู้ที่รับราชการด้วยความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วยมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยจนถึงวาระที่ครบกำหนดปลดออกจากกองประจำการ จึงขอประกาศไว้ให้ทราบโดบทั่วกัน ให้ไว้ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2565

14 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น

เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนาบน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

26 มี.ค. 2561

โครงการอาสาสมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพล อินไชยา ได้ เข้าร่วม โครงการอาสาสมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ 26 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 มอบให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

9 ธ.ค. 2560

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

Basic to Advanced Life Support ขอมอบใบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายยุทธพล อินไชยา เป็นผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย" ขอให้มีความสุขสวัสดีและมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป ให้ไว้ ณ. วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2560 จำนวน 7 ชั่วโมง