Loading

นาย
ยุทธพล อินไชยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ (จป.ว)

การศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

2559

ปริญญาตรี ( พฤษภาคม 2559 - เมษายน 2563 )
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
หลักสูตร 4 ปี 142 หน่วยกิต

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

2556

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พฤษภาคม 2556 - มีนาคม 2559 )
กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
(วิทย์ - คณิต)

โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)

2545

การศึกษาภาคบังคับ ( พฤษภาคม 2545 - มีนาคม 2556 )
เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการศึกษาปริญญาตรี

ชั้นปีการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1/2559

จิตวิทยา
B+
พลศึกษา
B
ภาษาอังกฤษ 1
A
เทคโนโลยีสารสนเทศ
A
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
C
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
C
ฟิสิกส์ 1
B
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
B

ภาคเรียนที่ 2/2559

หลักการสื่อสาร
A
ภาษาอังกฤษ 2
A
เคมี
B
ปฏิบัติการเคมี
A
ฟิสิกส์ 2
C
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
A
พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
A
การเขียนแบบวิศวกรรม
C
ชั้นปีการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1/2560

จริยศาสตร์
A
ภาษาอังกฤษ 3
A
ชีววิทยา
A
ปฏิบัติการชีววิทยา
A
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
C+
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
A
กลศาสตร์วิศวกรรม
C
หลักการจัดการ
B

ภาคเรียนที่ 2/2560

ภาษาอังกฤษ 4
A
กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์
C
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
C
วัสดุวิศวกรรม
B+
เทอร์โมฟลูอิตส์
B
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
B
กฎหมายธุรกิจ
B+
ชั้นปีการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1/2561

กระบวนการผลิต
B
กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
A
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
B+
ความปลอดภัยด้านสารเคมี
B
หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
B
การออกแบบระบบระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
C+
การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
A

ภาคเรียนที่ 2/2561

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
A
การยศาสตร์ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
A
การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
A
พิษวิทยาอุตสาหกรรม
B+
วิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย
B
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม
B+

ภาคฤดูร้อน/2561

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคฝึกปฏิบัติ
A
การฝึกงานวิศวกรรมความปลอดภัย
A
ชั้นปีการศึกษาที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1/2562

เทคโนโลยีความปลอดภัย
B
อาชีวเวชศาสตร์และระบาดวิทยา
C
การควบคุมมลพิษในงานอุตสาหกรรม
B+
โครงงานรวบยอดวิศวกรรมความปลอดภัย 1
A
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
B+
สทส. การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
S

ภาคเรียนที่ 2/2562

โครงงานรวบยอดวิศวกรรมความปลอดภัย 2
A
มาตรฐานระดับชาติและสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัย
A

ผลการศึกษามัธยมปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1/2556

ภาษาไทยพื้นฐาน
C+
คณิตศาสตร์
B+
พื้นฐานฟิสิกส์
B+
พื้นฐานเคมี
A
พื้นฐานชีววิทยา
B
พื้นฐานโลก ดาราศาสตร์
B
สังคมศึกษา
C+
สุขศึกษา
B
นาฏศิลป์และการแสดง
C+
เทคโนโลยีสารสนเทศ
C
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
A
ภาษาเขมร
B+
ภาษาอังกฤษ
D+
ภาษาจีน
C
การศึกษาค้นคว้า
B

ภาคเรียนที่ 2/2556

ภาษาไทยพื้นฐาน
C+
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
D
คณิตศาสตร์
C
ฟิสิกส์ 1
D+
เคมี 1
B
ชีววิทยา 1
D+
สังคมศึกษา
C+
สุขศึกษา
B+
นาฏศิลป์และการแสดง
D
การเขียนโปรแกรม
C+
งานเกษตรพื้นฐาน
D
ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน
B+
ภาษาเขมร
D
ภาษาอังกฤษ
B
ภาษาจีน
D
การสื่อสารและการนำเสนอ
B+
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1/2557

ภาษาไทยพื้นฐาน
A
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
C
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
A
ฟิสิกส์ 2
C
เคมี 2
C+
ชีววิทยา 2
B+
สังคมศึกษาพื้นฐาน
C
ประวัติศาสตร์
C
สุขศึกษา
C
ทัศนศิลป์ 1
D
การเขียนโปรแกรม
A
งานช่างพื้นฐาน
A
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
B+
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
B
ภาษาจีน
C

ภาคเรียนที่ 2/2557

ภาษาไทย
C+
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
B
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
B
ฟิสิกส์ 3
C+
เคมี 3
C+
ชีววิทยา 3
B+
หน้าที่พลเมือง
A
สังคมศึกษา
A
ประวัติศาสตร์
C+
แอโรบิค
A
สุขศึกษา
A
ทัศนศิลป์ 2
C
การจัดการฐานข้อมูล
A
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4
B+
ภาษาเขมร
B+
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
B
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1/2558

ภาษาไทย
C
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
B+
ฟิสิกส์ 4
A
เคมี 4
C+
ชีววิทยา 4
B
เหตุการณ์ปัจจุบัน
B
หน้าที่พลเมือง
A
สังคมศึกษา
A
ประวัติศาสตร์
C+
เกมส์และการละเล่น
B+
สุขศึกษา
A
ดนตรีพื้นฐาน
C+
คอมพิวเตอร์สำนักงาน
A
งานอาชีพ
A
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
A
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
A
ภาษาจีน
C+
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
B

ภาคเรียนที่ 2/2558

หลักการใช้ภาษา
D+
ภาษาไทย
D+
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
A
ฟิสิกส์ 5
C+
เคมี 5
C+
ชีววิทยา 5
B
หน้าที่พลเมือง 4
A
สังคมศึกษา
C+
ประวัติศาสตร์
C
สมรรถภาพร่างกาย
A
สุขศึกษา
A
ดนตรีพื้นฐาน
B
การออกแบบเทคโนโลยี
A
การดำรงชีวิต
B
ภาษาอังกฤษ-อ่านเขียน 6
B+
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
C+
ภาษาอังกฤษสื่อสาร
A
ภาษาจีน
D